פרישה משרות קבע

פרישה מצה"ל

בהגיע המועד לפרוש משרות קבע, מתעוררות מספר שאלות והתלבטויות לא קלות.

אחת הבעיות המעסיקות את הפורש ואת משפחתו היא ההתמודדות עם הירידה בהכנסה עקב מעבר לקצבה חלקית לעומת ההכנסה בשרות, ולא פחות מכך שאלת ההסתגלות והקליטה במגזר האזרחי.

מערכת הבטחון – מופ"ת -מעמידה לרשות הפורש מערך יועצים מומחים המסייעים בהתלבטויות אלה ומלווים בשלבי המעבר.

הוון

להוון או לא ולכמה זמן? עם פטור ממס או בלי?

שאלה זו מאד מעסיקה את הפורש ומשפחתו ויש לשקול  את ההכנסה הצפויה במעבר  לקצבה ואת הקטנתה הנוספת עקב ההוון. במדה ועבודה נוספת יחד עם הקצבה, יאפשרו לתא המשפחתי להמשיך להתקיים ברמת חיים סבירה –  יש לשקול בחיוב את ההוון.

ההוון הינו הלוואה בתנאים נוחים שאין דוגמתה במשק בעיקר לאור הריבית הנמוכה ההופכת לשלילית לאור העובדה כי היא מוחזרת מהברוטו ולא מהנטו כהלוואה אחרת במשק.

גם הוון בשיעור המרבי 25%  המחוייב במס עדיין אטרקטיבי ובדיקה פשוטה מראה זאת. אם נחשב את הירידה בנטו החודשי לאחר ההוון ונכפיל במספר חודשי ההוון  נקבל סכום קטן יותר  מהסכום המתקבל במזומן. זאת ועוד, ההוון מקטין את הברוטו המשמש בסיס לתאום מס בעבודה הנוספת.

לעניין  תקופת ההוון מומלץ ל 10 שנים ובשום מקרה לא לכל החיים (למי שמתאפשר) . חשוב להדגיש כי בשוני מהלוואה רגילה ,  ההחזר קבוע ואורך התקופה רק מגדיל את הסכום  המתקבל.

פריסת מס

ניתן לפרוש את תקבולי הפרישה החייבים במס  עד 6 שנים קדימה או אחורה.  פריסה אחורה כדאית במקרים חריגים בלבד אולם גם את הפריסה קדימה כדאי לשקול היטב בהתחשב  בגובה ההכנסה מהקצבה ומההכנסה הנוספת הצפויה. אם שתי ההכנסות יחד מגיעות למס השולי המירבי אין כל יתרון בפריסת המס  המחייבת הגשת דו"ח שנתי  מדי שנה  ולרוב תשלום מלוא המס מראש.

בהתאם למועד הפרישה, מומלץ לשקול אפשרות הגשת דו"ח להחזר מס בגין  שנת הפרישה ולקבל את מלוא המס העודף  בשנה הראשונה לאחר הפרישה.

תאום מס

יש לבצע תיאום מס  (להבדיל מפריסת מס)  עם תחילת עבודה נוספת, החלפת מקום העבודה ובתחילת כל שנת מס. תאום המס נועד לקבוע את שיעור המס שינוכה מההכנסה הנוספת לאחר צרופה להכנסה מהקצבה החודשית. ללא תיאום מס, על המעביד הנוסף חובה לנכות את המס המירבי.  כאמור לעיל בסעיף "הוון"  – מהלך ההוון  מפחית  את  המס על העבודה הנוספת.

והכי חשוב – יש לראות בתהליך הפרישה חלק טבעי ממסלול  החיים ולהסתגל  לשינויים אלה בדרך הקלה ביותר. אין לשמוע לעצות "חברים"  האומרים  שלא כדאי לעבוד  לאחר הפרישה עקב שעורי המס הגבוהים! כל עבודה נוספת מותירה הכנסה פנויה  הגדולה מאפס ונותנת תעסוקה והתפתחות.

בהצלחה

אין באמור לעיל לשמש תחליף לייעוץ מקצועי – משרדנו מורשה מטעם מופ"ת  לייעוץ לפורשים

חברות שיווק וקידום