פטור מניכוי במקור מדיבידנד מחברה ליחיד

ככלל, דיבידנד המשולם מחברה ליחיד חייב סמס בשיעור 20%  ולגבי בעל מניות מהותי 25%.

על החברה המשלמת לנכות את המס  בעת התשלום.

לאור המצב הכלכלי וההפסדים מניירות ערך,  ניתן לקזז כנגדם את הדיבידנד המתקבל וזאת במסגרת הדו"ח השנתי שמגיש הנישום.

במכתב  ששיגר  מר  אהרון אליהו, סמנכ"ל בכיר ברשות המיסים, לפקידי השומה –  הנחה אותם להפעיל סמכותם על פי החוק ולהעניק פטור מניכוי במקור מדיבידנד המשולם מחברה ליחיד,  במקרים בהם שוכנע פקיד השומה והצהיר הנישום כי קיימים הפסדים בשוק ההון שמומשו ולא  ניתן לקזזם מרווחי הון  בבורסה.

האישורים יינתנו בכפוף ובהתקיים התנאים הדרושים לגבי כל נישום.

אין באמור לעיל לשמש תחליף לייעוץ מקצועי

חברות שיווק וקידום