היערכות לסוף שנה – עסק מהבית

לקראת תום שנת המס 2015 להלן מספר נקודות שכדאי לתת עליהן את הדעת :
כשהעסק מתנהל ממקום המגורים
ככלל הוצאות העומדות בהגדרת סעיף 17 לפמ"ה ואשר יוצרו לשם ייצור ההכנסה יוכרו גם אם הוצאו מהבית. מובן כי על הנישום לייצור הפרדה בין החלק היחסי של ההוצאות המשמש את העסק לעומת הוצאות הבית הרגילות.

דמי שכירות
ניתן לנכות חלק יחסי משכירות הדירה כהוצאה עיסקית אולם הדבר כרוך בבעיתיות עבור המשכיר מאחר והשכרה למגורים פטורה ממס ואילו השכרה עסקית חייבת, כך שחובה לתאם את זה איתו לרבות ניכוי במקור משכ"ד המהווה תנאי להכרה בהוצאות.

מימון
גם הוצאות מימון כמשכנתא לרכישת הבית או בנייתו, ניתן ליחס בחלק יחסי להוצאות העסק.
אם חשבון הבנק הוא עיסקי בלבד ניתן לנכות את כל הוצאות הבנק (עמלות) ואת הריבית במדה ולא היו משיכות מעבר לרווח השנתי.

פחת
ניתן להפחית מההכנסות פחת בשיעור 4% מערך המבנה (ללא הקרקע) היחסי המשמש לעסק. תביעת הוצאות מעין אלה יכולות להוות עילה לחיובי מסי מקרקעין בעת מכירת הבית כמו גם לחיוב מיסי ארנונה שונים המקובלים לעסקים. כמו כן, ניתן לנכות פחת בהתאם לתקנות גם מציוד וריהוט שנרכשו לחלק העיסקי של הבית (מזגן, ריהוט משרדי, מוצרי חשמל ומחשבים וציוד עזר)
ניתן להפחית מההכנסות את הפחת בגין ציוד משרדי, ציוד עבודה, רכב עיסקי וכדומה על פי השיעורים שנקבעו בתקנות מ"ה.

הוצאות אחזקת הבית
הוצאות שהוצאו לתיקון, צביעה , תחזוקה, חשמל, חומרי ניקוי וכו' יוכרו כאותו חלק יחסי של העסק מכלל הבית.

הוצאות אחרות בייצור ההכנסה
הוצאות רגילות כגון צרכי משרד, ספרות מקצועית, תוכנות מחשב וחומרי עזר – יוכרו בהתאם לתקנות ללא הבדל מעסק המתנהל מחוץ לבית. הוצאות כגון ארנונה וועד בית – יוכרו בחלקן היחסי. הוצאות טלפון יוכרו במלואן במידה והעסק משתמש בקו נפרד על שם העסק ואילו טלפון משותף יוכר בכפוף להוראות שבתקנות. האמור לגבי טלפון נכון גם לגבי פקסימיליה והוצאות אינטרנט המשמשים את העסק ואת הבית.

מס ערך מוסף
תקנות מע"מ מגדירות את הזכות לנכות מס תשומות מהוצאות בייצור ההכנסה ככל שהן מיוחסות ישירות לעסק וכן מגדירות את הטיפול בהוצאות מעורבות. בכל מקרה לא ניתן לנכות מס תשומות יחסי מרכישת או בנית הבית.

 

* אין באמור לעיל לשמש תחליף לייעוץ מקצועי

 

חברות שיווק וקידום