הלוואת בעלים לחברה בשליטתם – היבט המיסוי

הלוואת בעלים לחברה בשליטתם – היבט המיסוי

הלוואת בעלים לחברה שלהם, לצורך מינוף פעילות החברה, היא כלי מימוני מקובל ומוכר.
הבעלים מעמידים את ההלוואה לחברתם בתנאים נוחים, ריבית נמוכה מהשוק ומועד פרעון גמיש.
מובן שהלוואת בעלים הינה אופציה פשוטה יותר להחזר ההשקעה לעומת השקעה בהון החברה מאחר והבעלים יכולים למשוך את כספם בהתאם לתזרים המזומנים של החברה ולאו דווקא כנגזרת של הרווח וכמובן ללא מיסוי המשיכות האלה.
חוקי המס כמפורט בתקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה התשנ"ח-1998) מאפשרים לחברה לנכות מהכנסתה כהוצאת מימון ריבית בגובה הפרשי הצמדה כאמור בתקנות הנ"ל ולפי שיטת חישוב המפורטת שם, ומאידך בידי בעל המניות – בתנאים מסויימים – תהיה הכנסה זו פטורה ממס.
הזכאות לפטור כנ"ל תחול בתנאי שלדו"ח השנתי של בעל השליטה ו/או החברה יצורף אישור רואה חשבון החברה, המעיד על קיום תנאי הפטור האמורים בתקנות.
חשוב לשים לב לתקנות ולאופן החישוב וכן לעריכת הסכם הלוואה בין הצדדים טרם העמדת ההלוואה מאחר ורשויות המס יכולות לפסול את ההטבה אם לא מומשו כל התנאים כלשונם.

 

חברות שיווק וקידום