Category: מיסוי

הלוואת בעלים לחברה בשליטתם – היבט המיסוי

הלוואת בעלים לחברה בשליטתם – היבט המיסוי הלוואת בעלים לחברה שלהם, לצורך מינוף פעילות החברה, היא כלי מימוני מקובל ומוכר. הבעלים מעמידים את ההלוואה לחברתם בתנאים נוחים, ריבית נמוכה מהשוק ומועד פרעון גמיש. מובן שהלוואת בעלים הינה אופציה פשוטה יותר להחזר ההשקעה לעומת השקעה בהון החברה מאחר והבעלים יכולים למשוך את כספם בהתאם לתזרים המזומנים …

המשיכו בקריאה

היערכות לסוף שנה – עסק מהבית

לקראת תום שנת המס 2015 להלן מספר נקודות שכדאי לתת עליהן את הדעת : כשהעסק מתנהל ממקום המגורים ככלל הוצאות העומדות בהגדרת סעיף 17 לפמ"ה ואשר יוצרו לשם ייצור ההכנסה יוכרו גם אם הוצאו מהבית. מובן כי על הנישום לייצור הפרדה בין החלק היחסי של ההוצאות המשמש את העסק לעומת הוצאות הבית הרגילות. דמי שכירות …

המשיכו בקריאה

עוסק מורשה או עוסק פטור

ישראלים ובעיקר ישראליות הרוצים לפתוח עסק חדש, משום מה מנוהלים על ידי פחד סמוי בלתי מוסבר ממערכת המיסוי הישראלית – אותה מערכת מיסוי בדיוק שמקובלת על כולם כשכירים. מקור הפחד לא ברור אך ללא ספק אותו "רב סרן שמועתי" ללא מדים מפיץ את השמועה ובעיקר על ידי אותם בעלי עסקים שסרחו או רצו לחסוך והסתבכו …

המשיכו בקריאה

העסקת בני נוער

מי מאיתנו לא נתקל בשאלות לגבי העסקת בני נוער, בעיקר בחופשת הקיץ? מה החוקים, אילו זכויות מגיעות להם, כמה משלמים, אלו אישורים צריך להביא ? כל זאת ועוד נדון במאמר הבא. מי מוגדר בחוק "נוער" ? נער או נערה שטרם מלאו להם 18 שנים. ככלל חוק עבודת הנוער תשי"ג- 1953 אוסר להעסיק נוער מתחת לגיל …

המשיכו בקריאה

ניכוי הוצאות רכב

החל משנת מס 2008  שונו התקנות  בדבר התרת הוצאות לאחזקת רכב ואף הותרו הוצאות רכב דו גלגלי. בבסיס התקנות החדשות: התקנות עוסקות הן לעניין רכב בבעלות והן לעניין שכירות /ליסינג רכב שמשקלו אינו עולה על 3500 ק"ג  יכלל בתקנות.  מעל משקל זה יותרו כל ההוצאות. יותרו כל הוצאות הרכב לרבות פחת בגין רכב צמוד לעובד …

המשיכו בקריאה

מס הכנסה שלילי

במסגרת חוק מס הכנסה שלילי יכולים עובדים שכירים העומדים בקריטריונים יפורטו מטה להנות מ "מענק הכנסה" . מס הכנסה שלילי ישולם באופן הדרגתי בתחילה בישובים המכונים "אזורי שילוב" בהם פועלת תוכנית ויסקונסין, ועד שנת 2010 ישולבו כל הישובים בארץ בתוכנית. התשלום הראשון בגין בקשות שיוגשו עד 30 בספטמבר 2008 ישולם ישירות לחשבון הבנק של השכירים …

המשיכו בקריאה

פטור ממס על השכרת דירת מגורים

יחיד  המשכיר דירה /דירות  למגורים רשאי לבחור במסלול הפוטר ממס הכנסה בגין הכנסות אלה. הכנסה משכר דירה בשנת 2008 תהיה פטורה עד לתקרת הכנסה חודשית בסך  4,320 ₪ בחודש לפני נכוי הוצאות ביצור ההכנסה. סך ההכנסה העולה על התקרה (לפני ניכוי הוצאות) תקטין את  התקרה וההפרש יחוייב במס שולי של המשכיר. דוגמא אם ההכנסה החודשית …

המשיכו בקריאה

חברות שיווק וקידום